O nama

Preduzeće "Proizvodnja, razvoj i inženjering u metalurgiji" - Pyrkonit d.o.o. Smederevo u okviru svoje delatnosti nastavlja, u najvećoj meri, kontinuitet delatnosti koja se ostvarila u okviru Instituta za metalurgiju železare Smederevo. Ovo se pre svega odnosi na proizvodnju aluminotermijske smeše Pyrkonit (gr. Vatrena smeša). Masovna proizvodnja otpočela je 1993. godine, nakon višegodišnjih istraživanja koja su finansirana od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije i nakon realizacije Programa koji je propisala Komisija ZJŽ, koji se odnosi na uvođenje u proizvodnju i eksploataciju AT-porcija domaće proizvodnje za zavarivanje šina u koloseku.
Nakon vlasničke reformacije Železare Smederevo 2003 godine proizvodnja je nastavljena na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, koristeći izvanredne mogućnosti ove naučno-obrazovne institucije u pogledu opremljenosti i sprovodjenja propisane tehnologije proizvodnje i kontrole kvaliteta.
Do današnjeg dana proizvedeno je i ugrađeno u železničke, tramvajske i kranske koloseke oko 170.000 porcija. Po istoj tehnologiji urađen je veći broj porcija koje se koriste za zavarivanje čeličnih blokova, poprečnog preseka 120x180 mm za potrebe aluminijumskog kombinata, vratila i osovina za potrebe industrije, kao i betonsko-građevinskog gvožđa prečnika preko mm.
U međuvremenu, aktiviran je savremeni pogon, čiji kapacitet prelazi 2000 porcija, kalupa i pratećeg pribora za aluminotermijsko zavarivanje šina mesečno, za sve tipove i kvalitete železničkih, tramvajskih i kranskih šina, za sve svetski poznate postupke. zig aluminotermijske smese Na ovaj način, firma „Pyrkonit“ d.o.o. u svakom trenutku može da odgovori svim zahtevima korisnika AT porcija, kako u pogledu količina, tako i u pogledu kvaliteta. Proizvodnja AT smeše se odvija u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO 9001:2001 – Sistem menadžmenta kvalitetom, na osnovu Rešenja QS1-0178, koje se odnosi na proizvodnju aluminotermijske mešavine pod komercijalnim nazivom Pyrkonit, sa pratećim delovima za zavarivanje železničkih šina. Žig i znak AT-smeše Pyrkonit zaštićen je u Saveznom zavodu za zaštitu žiga i znaka.
Opšte o Aluminotermijskom zavarivanju

Aluminotermijski postupak zavarivanja je najčešće primenjeni postupak spajanja železnih, tramvajskih i kranskih šina. Za njegovo izvođenje koriste se aluminotermijska smeša visoke kalorične vrednosti, preko 3000 kJ/kg, koja predstavlja mehaničku mešavinu specijalno pripremljenih železnih oksida i Al praha, različitih dodataka i mikrododataka. Uopšte uzev, prednosti ovog postupka zavarivanja u odnosu na druge postupke su sledeće:

• Postupak omogućava usaglašavanje hemijskih, strukturnih i mehaničkih osobina zavarenog spoja sa osobinama osnovnog materijala,
• Ovim postupkom ostavruje se veoma kompaktan i homogen neraskidiv spoj po celom poprečnom preseku krajeva koji se zavaruju,
• Geometrija zavarenog spoja je bresprekorna,
• Oprema za izvođenje ovog postupka je jednostavnije konstrukcije, za višekratnu je upotrebu i laka je za rukovanje i manipulaciju.

Za njegovo korišćenje nije potrebna energija spolja. Energija koja se oslobađa egzotermnom reakcijom nakon aktiviranja AT smeše, dovoljna je za zagrevanje i topljenje delova elemenata koji se zavaruju, a visoka čistoća komponenti, dodataka i mikrododataka, njihov međusobni odnos, kao i specijalna tehnologija izrade AT smeše, garantuju ostvarivanje zahtevanog kvaliteta zavarenog spoja. Kalupovi sa ulivnim sistemima tako su projektovani da obezbeđuju ravnomerno odvođenje toplote, čime se postiže odgovarajuća struktura zavarenog spoja. Za projektovanje sastava At smeše, odnosno određivanje recepture, koja je fleksibilna i zavisi od zahteva kupca, koristi se matematički model (više o modelu možete naći u časopisu Metallurgical and material engineering). Kupac treba da definiše tip i kvalitet šine ili delova koji se zavaruju (hemijski sastav, statička čvrstoća. Žilavost, tvrdoća, dinamička čvrstoća, struktura, poprečni presek elementa koji se vari itd.). Na osnovu ovih karakteristika, koje predstavljaju ulazne parametre modela, dobijaju se veoma brzo i pouzdano izlazni podaci: kvalitativno-kvantitativni odnos komponenti, dodataka i mikrododataka koji čine AT smešu (receptura), toplotni bilans procesa, temperature reakcije, temperatura metala pri izlivanju, optimalna količina metala za ispunu šava i nadvara i dr., za zadate uslove. Adekvatnost dobijenih parametara proverava se eksperimentalno laboratorijskim ispitivanjim na radionički urađenim zavarima. Nakon postizanja zadatih vrednosti daje se nalog za proizvodnju.